2D

2D又叫平面图形。2D图形内容只有水平的X轴向与垂直的Y轴向。2D游戏通俗地讲就是平面游戏,通常来说相较于3D游戏来说,一般无法对视角进行转动。